Okoliczności powstania polskiej Parafii w Swindon i jej rozwój w latach 1950- 2000 Druga wojna światowa wyrwała z ziemi ojczystej i rozproszyła po świecie wielu Polaków. Większość  z nich została przymusowo wysiedlona z dawnych Ziem Polskich na wschodzie i wywieziona w głąb Rosji.Inni byli wywiezieni na roboty przymusowe lub do obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec i Austrii. Po mobilizacji w Rosji i innych krajach Europy Zachodniej, Polacy brali udział w walkach II wojny światowej na terenach Afryki i Europy.Po skończonej wojnie ludność polska osiedlała się w krajach Europy Zachodniej, między innymi w Anglii. Motywy pozostania były różne : protest przeciwko powojennym układom jałtańskim, niemożliwość powrotu, na anektowane do Rosji, Polskie Ziemie Wschodnie. Zarówno ludność cywilna i wojsko po demobilizacji byli umieszczani, przynajmniej Anglii, w obozach, tak zwanych „hostelach”. W okolicach Swindon, położonego w południowo-zachodniej Anglii było ich kilka. Ważniejsze to: Faiford, Babdawn, Daglingworth, Startton St Margaret. Pierwsi Polacy na terenie Swindon zaczęli osiedlać się w latach 1947-48. Z roku na rok ich liczba wzrastała, zwłaszcza gdy w poszukiwaniu pracy ludzie opuszczali wspomniane hostele i osiedlali się w pobliskich miastach.Pierwszymi organizatorami życia kulturalno-społecznego, a także troski o duszpasterstwo dla społeczności polskiej w Swindon byli : Kotara, Jarosz, Kuczyński, Chyliński i Kasprzyk. Formującą się polską społeczność w Swindon opieką duszpasterską otoczyli księża : ks. Józef Czapski oraz ks. Józef Pietraszek. Wspomniani księża przyjeżdżali na zmianę w  niedzielę ze Mszą św., a także w razie potrzeby udzielali innych sakramentów świętych. Duszpasterstwo z dojazdu było dla rosnącej społeczności polskiej w Swindon niewystarczające i dlatego w trosce o stałą opiekę duszpasterską, zorganizowany spontanicznie komitet, zwrócił się z prośbą do Rektora PMK o przydzielenie stałego duszpasterza.Ówczesny Rektor PMK ks.prałat W. Staniszewski pozytywnie odpowiedział na tę prośbę i 3 września 1950 roku zamianował pierwszego stałego duszpasterza w Swindon. Był nim ks. Bolesław Dzudzewicz, który posługę duszpasterską pełnił do 1952 roku. W tym samym roku jego miejsce zajmuje ks. Aleksander Murat, który podobnie jak jego poprzednik pracuje przez następne dwa lata. Ze względu na brak własnych pomieszczeń oraz struktur organizacyjnych, warunki pracy byly wówczas bardzo trudne. W latach 1954 -1971 duszpasterstwo polskiej Parafii w Swindon prowadził ks. Stanisław Borek. Wieloletni pobyt tego kapłana w Swindon jak również osobista gorliwość zaowocowała przeprowadzeniem wielu sprzyjających rozwojowi młodej Parafii inicjatyw duszpasterskich , kulturalno-organizacyjnych , a także stworzeniem bazy materialnej. Powstają wówczas liczne stowarzyszenia i koła. Żywo rozwijająca się wspólnota nie miała jednak własnego kościoła, ośrodka oraz innych pomieszczeń, wokół których skoncentrowałoby się życie religijno- kulturalne. W tej sytuacji zachodziła pilna konieczność budowy własnego ośrodka. Dzięki ogromnemu wysiłkowi związanemu ze zbieraniem funduszy, wśród biednej wówczas polskiej społeczności, oraz po uzyskaniu pozwolenia rozpoczęto budowę. Pracę ukończono w 1965 roku, a już 4 września ks. Bp Władysław Rubin dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia domu parafialnego. Od tej pory Ośrodek ten staje się centrum życia Polskiej Wspólnoty w Swindon. Tu zaczęto odprawiać także Msze św. oraz nabożeństwa okolicznościowe. Służyła temu wielofunkcyjna sala połączona z oratorium, a oddzielona od niej ruchomymi drzwiami. Dwa lata później w roku 1967 na terenie ośrodka postawiono i oddano do użytku budynek szkolny, w którym zaczęły się zajęcia Polskiej Szkoły Sobotniej. Ks. Bp W. Rubin poświęcił ten budynek 13 maja 1967. W ten sposób Polska Parafia w Swindon uzyskała prawie wszystkie pomieszczenia ( oprócz kościoła ) niezbędne do funkcjonowania. Po wielu latach gorliwej i oddanej dla Polskiej Wspólnoty pracy, do wieczności odchodzi nagle ks. S. Borek. Ma to miejsce 20 października 1971 roku. Od tej chwili, aż do momentu przybycia nowego, stałego duszpasterza Parafią opiekuje się ks. M. Prawica,oczekujący  na wyjazd do pracy misyjnej w Zambii. Następcą ks. S. Borka jest ks. C. Rachota, który obejmuje obowiązki proboszcza 12 grudnia 1971 roku. Przy pomocy kolejnych księży wikariuszy, kontynuuje duszpasterstwo ukierunkowane szczególnie na wprowadzanie w życie reform Soboru Watykańskiego II, oraz pracę wśród dzieci i młodzieży w Polskiej Szkole Sobotniej. Uwieńczeniem wszystkich dotychczasowych wysiłków, zarówno materialnych jak również związanych z organizacją życia parafialnego, był srebrny Jubileusz, który Polska Parafia w Swindon uroczyście obchodziła w 1975 roku a następnie złoty Jubileusz obchodzony w maju 2000r. Podczas kadencji ks. C. Rachoty w Swindon, powiększa się również baza materialna Polskiego Ośrodka. Staraniem Komitetu Parafialnego oraz duszpasterza zakupiono dom dla księży przy Groundwell Rd., który służy im do dzisiaj. Następnym nabytkiem była kaplica wkomponowana w dom parafialny. Wsierpniu 1984 roku odchodzi ks. C. Rachota. Jego miejsce zajmuje ks. Stefan Orzeł, który kontynuuje dorobek swoich poprzedników. W dalszym ciągu na terenie Wspólnoty Parafialnej funkcjonują organizacje, stowarzyszenia, koła, stowarzyszenia religijne oraz  szkoła. Opieką duszpasterską otaczane są dzieci,młodzież i młode małżeństwa. Na przestrzeni ostatnich lat stopniowo zmniejsza się ilość parafian. Głównym powodem jest wzrastająca ilość zgonów przy równoczesnym spadku chrztów i ślubów oraz asymilacja młodego pokolenia ze społeczeństwem angielskim. Obok programowych duszpasterskich działań zachodzi konieczność troski o ludzi starszych, chorych, samotnych. Jesienią 1985 roku do Swindon przybywa z wizytą ks. Prymas Józef Kardynał Glemp. Do ważniejszych wydarzeń  tego okresu należy zaliczyć również misje parafialne przeprowadzone w wielkim poście ( 1987r. ) przez Ojców Paulinów z Jasnej Góry, dwukrotną wizytę pasterską ks. Bpa Szczepana Wesołego w 1988 i 1993 roku, udział Wspólnoty Parafialnej w obchodach 100-lecia PMK oraz Zjazd Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej w roku 1997. Akcja Katolicka w Swindon istnieje od 1957 roku. Jest to jedna z wielu komórek działalności Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej w Anglii. Wraz z rozwojem Parafii, krzepła i pogłębiała się działalność Koła na polu pracy charytatywnej. Funkcjonuje ono do chwili obecnej, niosąc pomoc tym wszystkim, którzy gotowi są ją przyjąć. U szczytu swojej działalności Koło Akcji Katolickiej w Swindon liczyło 60-ciu członków. Jego pierwszym długoletnim prezesem był Józef Gadomski, po nim sukcesywnie prezesurę obejmowali : F. Skurzyńska, J. Jarosz, H. Kubisz, H. Wlasiuk, D. Przełęska, H. Raszpla. Mimo,że w ostatnich latach liczba członków stopniowo maleje ( aktualnie liczy 22 członków ), to jednak Koło nadal aktywnie działa. Wszyscy członkowie biorą czynny udział w życiu religijnym i społecznym Parafii. Pośród licznych stałych zajęć od lat rozprowadzają „ Gazetę Niedzielną ”, katolickie periodyki, kalendarze i kartki świąteczne. W okresie świątecznym członkowie Akcji Katolickiej odwiedzają chorych z życzeniami oraz symboliczną paczuszką. W okresie rekolekcji Koło pomaga w transporcie chorych do kaplicy, a okresie świąt w urządzeniu opłatka lub święconego. Każdego roku urządzany jest bazar, z którego całkowity dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. Szczególną pomocą otaczane są dzieci w Polsce, Afryce, Rosji, Ukrainie. Członkowie Koła biorą także czynny udział w Zjazdach Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej a następnie przekazują treść i program Parafialnej Wspólnocie. Czterokrotnie taki Zjazd został zorganizowany w Swindon. Dzięki tym Zjazdom Koło Akcji Katolickiej w Swindon łatwiej może się włączać w aktualny program Kościoła. Zebrania Koła odbywają się zwykle kilka razy w roku. Omawiane są na nich aktualne sprawy związane z pracą charytatywną, a także dyskutowane są tematy o treści religijnej. Wspólne spotkania, dyskusje i modlitwa pomagają łatwiej zrozumieć, że ofiarna służba bliźnim jest najlepszą formą świadczenia o Bogu czynem we współczesnym świecie.