Londyn 15.10.2011     STATUT INSTYTUTU POLSKIEGO AKCJI KATOLICKIEJ W WIELKIEJ BRYTANII   Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (skrót IPAK) z siedzibą w Londynie, został powołany do życia 2 października 1947 roku przez Wikariusza Generalnego – ks. prałata Bronisława Michalskiego w oparciu o dekret  ks. Biskupa Józefa Gawliny i ks. Biskupa Karola Radońskiego z dnia 7 października 1943 dotyczący utworzenia Akcji Katolickiej w Polskich Siłach Zbrojnych.   IPAK – jest stowarzyszeniem świeckich katolików, którzy w zorganizowanej formie współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK nr 33).   Program pracy IPAK-u opiera się ściśle na statucie uchwalonym przez Radę IPAK-u  i zatwierdzonym przez ks. Rektora Polskiej Misji Katolickiej – Wikariusza Delegata.   Rektor Polskiej Misji Katolickiej sprawuje opiekę nad działalnością IPAK-u  poprzez  mianowanego przez siebie Asystenta Kościelnego.   Świętem patronalnym IPAK-u  jest niedziela  Chrystusa Króla Wszechświata.   Działalność IPAK-u obejmuje  wszystkie lokalne Polskie Misje Katolickie oraz za zgodą władz  kościelnych inne ośrodki katolickie z tego terenu, w których znajdują  się  Polacy.   I  CEL Celem IPAK-u jest promowanie wartości chrześcijańskich poprzez: - przypominanie o celu człowieka (jego powołaniu do świętości), - zachowanie jego godności i odpowiedzialności za zbawienie siebie i innych. - przeciwstawianie się wszystkiemu co zagraża jego wierze,  moralności chrześcijańskiej i życiu ludzkiemu, - szerzenie i pogłębianie nauki  Kościoła.   II CZŁONKOWIE INSTYTUTU POLSKIEGO AKCJI KATOLICKIEJ Art. 1       Instytut Polski Akcji Katolickiej stanowią członkowie:
 1. zwyczajni
 2. wspierający
  Art. 2
 1. Członkiem zwyczajnym IPAK-u może zostać osoba świecka, która ukończyła 18 rok życia i złożyła podpisaną deklarację członkowską
 2. Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego podejmuje Zarząd IPAK-u.
 3. Członek zwyczajny może należeć do innych organizacji i stowarzyszeń, które nie sprzeciwiają się nauczaniu Kościoła.
 4. Członkiem IPAK-u nie może być osoba, która odstąpiła od wiary katolickiej.
 5. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
 • realizowanie celów IPAK-u
 • przestrzeganie statutu
  Art. 3
 1. Członkiem wspierającym IPAK-u może być osoba fizyczna lub prawna po złożeniu deklaracji o popieraniu celów IPAK-u.
 2. Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka wspierającego podejmuje Zarząd IPAK-u.
  Art. 4 Członkostwo ustaje w chwili złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu IPAK-u lub w razie śmierci członka.   III WŁADZE INSTYTUTU Art.1 Władzami Instytutu są:
 1. Rada Instytutu
 2. Zarząd Instytutu
 3. Komisja Rewizyjna
  Art. 2 Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i członków Rady trwa trzy lata.   Art. 3 W skład Rady Instytutu wchodzą:
 1. Członkowie powołani przez Rektora PMK w liczbie nie większej niż 25 - 30 osób,
 2. Prezes i członkowie Zarządu Instytutu
 3. Prezesi parafialnych oddziałów IPAK (POIPAK)
  Art. 4
 1. Rada Instytutu odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Do prowadzenia zebrań Rada Instytutu wybiera ze swego grona prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i asesor.
 3. Zebrania zwołuje Prezes Instytutu po uzgodnieniu z Zarządem, jeżeli urząd Prezesa nie jest obsadzony, to zebranie Rady zwołuje Asystent Kościelny IPAK-u.
 4. Zebrania zwyczajne zwoływane są raz w roku, nadzwyczajne na wniosek Zarządu lub na żądanie Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Instytutu.
 5. Uchwały Rady Instytutu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy członków Rady.
  Art. 5 Rada Instytutu
 1. Wybiera i odwołuje członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Zatwierdza wytyczne działalności Instytutu, przyjmuje sprawozdania Zarządu na podstawie preliminarza przedstawionego przez Zarząd, uchwala budżet i kontroluje jego wykonanie za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
 3. Podejmuje uchwały w zakresie działalności IPAK-u.
  Art. 6  Zarząd IPAK-u  składa się z 14 osób w tym:
 1. Prezes
 2. Dwóch Wiceprezesów
 3. Sekretarz Generalny
 4. Skarbnik
 5. Przewodniczący Komisji
 • Programowej
 • Organizacyjnej
 • Zagranicznej
 • Rodzin
 • Charytatywnej
 1. Od 1-4 członków zwyczajnych
  Art. 7
 1. Prezesa Instytutu powołuje Rektor Polskiej Misji Katolickiej.
 2. Zarząd Instytutu na wniosek prezesa wybiera ze swego grona
Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, Skarbnika i przewodniczących Komisji.   Art. 8  Kompetencje Zarządu Instytutu
 1. Wykonywanie uchwał Instytutu.
 2. Przygotowanie sprawozdań i wniosków na zebranie Rady.
 3. Zarządzanie funduszami i majątkiem Instytutu.
 4. Powoływanie i koordynacja prac POIPAK.
 5. Powoływanie komisji.
 6. Zatrudnianie pracowników.
 7. Przygotowanie projektu preliminarza budżetowego i bilansu rocznego.
 8. Współpraca z Zarządem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce i innymi polskimi organizacjami katolickimi w Europie.
 9. Udział w Radzie Duszpasterskiej Europy Zachodniej .
 10. Współpraca z międzynarodowymi i brytyjskimi organizacjami katolickimi szczególnie tymi, których IPAK jest członkiem.
 11. Udział w katolickim życiu organizacji społecznych kulturalno-oświatowych i społecznych.
 12. Reprezentowanie Instytutu z okazji innych uroczystości.
 13. Kooptowanie nowych członków Zarządu lub potrzebnych ekspertów.
  Art. 9
 1. Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów w obecności  Prezesa, Wiceprezesa lub Asystenta Kościelnego.
 2. Członek Zarządu nie mogący być obecny na zebraniu, może upoważnić innego członka do głosowania w jego imieniu.
  Art. 10  Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków. Do kompetencji Komisji należy: -   przeprowadzanie kontroli finansowej, przynamniej raz w roku z wykonania budżetu oraz stanu funduszu Instytutu. -  przedkładanie Zarządowi i Radzie wniosków i spostrzeżeń o gospodarce Instytutu. -  występowanie do Rady z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu raz w roku. -  w razie potrzeby występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady.   Art. 11 Asystent Kościelny IPAK-u -    uczestniczy w posiedzeniach Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
 • może zgłosić sprzeciw wobec uchwał Zarządu i Rady dotyczących wiary i moralności.
 • jego sprzeciw zawiesza uchwałę, a o jego słuszności rozstrzyga Rektor PMK.
 • Jest opiekunem duchowym i doradcą teologicznym Instytutu, wszelkie ideowe oświadczenia i wydawnictwa Instytutu wymagają jego aprobaty.
  Art. 12 Majątek IPAK-u tworzą:
 • doroczne zbiórki parafialne z okazji święta Chrystusa Króla
 • doroczne zbiórki podczas pielgrzymki do Aylesford.
 • doroczne zbiórki uzgodnione z PMK.
 • dotacje, subwencje i ofiary od organizacji i osób prywatnych.
  Art.13  Zmiany Statutu 1.Mogą być dokonane jedynie przez Radę Instytutu na wniosek Rektora PMK, Zarządu lub przynajmniej połowy członków Rady. 2.Uchwały w sprawie zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów. 3.Zmiany wymagają zatwierdzenia przez Rektora PMK.   Art. 14 Instytut może być rozwiązany jedynie z ważnych przyczyn na mocy decyzji Rektora PMK, który decyduje o przeznaczeniu majątku IPAK-u .   Nowelizacja Statutu W związku z potrzebą  dostosowania do współczesnych realiów znowelizowano Statut IPAK-u , który zatwierdził Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.